Lidia Potykanowicz-Suda (Archiwum Państwowe w Gdańsku) – (ur. 1961 r. w Krośnie), historyk, archiwista, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, historię Kościoła na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (absolutorium). Specjalizację z archiwistyki uzyskała w Szkole Paleografii Dyplomatyki i Archiwistyki przy Tajnym Archiwum Watykańskim. W 2006 r. otrzymała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. Państwo a Kościół katolicki w województwie gdańskim w latach 1945-1970 (opublikowana w 2011 r.). Od 1992 r. zawodowo związana z Archiwum Państwowym w Gdańsku. Jest inicjatorem i twórcą wielu wystaw archiwalnych, autorką książek źródłowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych zwłaszcza z zakresu historii najnowszej (przejdź do strony). W latach 2001-2003 uczestniczyła w międzynarodowym programie „Odtworzenie Pamięci Polski” na terenie Włoch. Od 2004 r. bierze udział w programie pomocy instytucjom polonijnym, organizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, z wykorzystaniem funduszy pochodzących z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prowadząc prace porządkowo-inwentaryzacyjne i popularyzatorskie archiwaliów głównie w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie.

 

Julia Olejniczak (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – pracowniczka Archiwum Państwowego w Poznaniu na stanowisku inspektor do spraw komputerowych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie doktorantka w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii WH UAM. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji na przełomie listopada i grudnia 2018 r. zajmowała się projektowaniem strony internetowej i profilu facebookowego oraz digitalizacją materiałów archiwalnych.

 

Rafał Górny (Archiwum Główne Akt Dawnych) – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia ze specjalizacją archiwistyczną), obecnie zatrudniony w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, jako archiwista w oddziale akt rodzin, osób prywatnych i ich posiadłości. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji zajmuje się porządkowaniem listów do prymasa Polski, Józefa Glempa, z przełomu lat 1981- 1982.

 

Michał Serdyński (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – pracownik Departamentu Archiwistyki w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, koordynator do spraw scaleń zespołów rozbitych oraz jednego z priorytetowych zadań archiwów państwowych – retrokonwersji pomocy archiwalnych. W Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w październiku 2018 r. zajmował się wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).