Regulamin korzystania z Archiwum Polskiej Misji Katolickiej

1. Zezwolenia na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego. Prośba ta powinna zawierać następujące dane:

a. dane personalne;

b. temat zamierzonej pracy i jej charakter;

c. materiały archiwalne, z których badacz pragnie korzystać;

d. zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu;

e. zobowiązanie do dostarczenia jednego egzemplarza zredagowanej pracy do Archiwum;

f. w przypadku gdy badacz nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, do prośby o zezwolenie z korzystania z akt winien dołączyć dokument polecający, wydany przez promotora pracy naukowej bądź instytucję, zlecającą badania.

2. Z uwagi na ochronę informacji osobowych oraz praw autorskich wyłącza się z reprodukowania materiały zawarte w teczkach osobowych, dokumentach osobistych, o ile osoby których akta te dotyczą nie wyraziły na to zgody. Podobna zasada obowiązuje w przypadku nie opublikowanych prac oraz materiałów stanowiących efekt pracy zawodowej pracowników Archiwum PMK.

3. Nie udostępnia się akt rzeczowych przed upływem 50 lat, a personalnych przed upływem 70 lat od ich wytworzenia. Materiały te mogą być udostępnione jedynie za zgodą dyrektora Archiwum.

4. Archiwum nie udostępnia oryginałów w przypadku istnienia ich kopii użytkowych (skan, fotokopia, kserokopia), oraz gdy ich stan fizyczny na to nie pozwala. 

5. Gdy dokumenty nie posiadają kopii użytkowych badacz może zamówić jednego dnia do 10 jednostek archiwalnych. Badacz otrzymuje do bezpośredniego wykorzystania po jednej  jednostce archiwalnej.

6. Badaczy obowiązuje wyjątkowa troska i dbałość o materiały archiwalne, dlatego:

  • nakazuje się stosowanie ołówka przy sporządzaniu notatek z oryginałów (tzn. zakazuje używania innych przyborów piśmienniczych),
  • nie wolno zmieniać wewnętrznego układu akt,
  • nie wolno sporządzać notatek na papierze położonym na archiwaliach, a także kłaść na aktach przyborów do pisania,
  • nie wolno udostępniać archiwaliów innym badaczom przebywającym w Archiwum,
  • nie wolno wnosić do pracowni Archiwum aparatów fotograficznych, skanerów, itp. oraz wykonywać nimi kopii materiałów archiwalnych,
  • nie wolno pozostawiać akt na stołach po zakończeniu pracy; należy je oddać bezpośrednio do rąk pracownika Archiwum.

7. Kopiowania dokumentów przy pomocy dostępnych technik można dokonywać dopiero po uzyskaniu zgody dyrektora Archiwum.

8. Po ukończeniu kwerendy badacz jest zobowiązany osobiście zwrócić wypożyczone materiały pracownikowi Archiwum.

9. Publikowanie części lub całości zespołów bądź pojedynczych dokumentów, rysunków, pieczęci, fotografii itp., stanowiących własność Archiwum, wymaga uzyskania odrębnej zgody dyrektora.

10. W przypadku stwierdzenia uchybień przeciwko przepisom Regulaminu, przeprowadzającemu kwerendę może zostać cofnięte pozwolenie na korzystanie z archiwaliów.

11. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga dyrektor Archiwum.